Advanced Certificate / Diploma / Postgraduate Diploma (PGDip) Course in Library and Information Sciences 2022/2023 - National Institute of Library and Information Sciences (NILIS), University of Colombo (UOC)

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යා අධ්‍යයන ආයතනයේ පහත පාඨමාලා සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම 2022

கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம், தேசிய நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல் நிறுவகத்தில் பின்வரும் கற்கைநெறிகளுக்கு மாணவர்களை சேர்த்துக்கொள்ளல் 2022

01. Advanced Certificate in Librarianship (ACL)
02. Diploma in Library and Information Management (DLIM)
03. Diploma in Public Librarianship (DPL)
04. Diploma in School Librarianship (DSL)
05. Postgraduate Diploma (PGDip) in Library and Information Science (PGLIS)

• Duration: 6 Months or 1 Year
• Medium: English / Sinhala / Tamil

01. Advanced Certificate in Librarianship (ACL)
Full Details in EnglishClick_Here
Full Details in SinhalaClick_Here
Full Details in TamilClick_Here
Application FormClick_Here
Closing Date2022.07.07

02. Diploma in Library and Information Management (DLIM)
Full Details in EnglishClick_Here
Full Details in SinhalaClick_Here
Full Details in TamilClick_Here
Application FormClick_Here
Closing Date2022.07.07

03. Diploma in Public Librarianship (DPL)
Full Details in EnglishClick_Here
Full Details in SinhalaClick_Here
Full Details in TamilClick_Here
Application FormClick_Here
Closing Date2022.07.07

04. Diploma in School Librarianship (DSL)
Full Details in EnglishClick_Here
Full Details in SinhalaClick_Here
Full Details in TamilClick_Here
Application FormClick_Here
Closing Date2022.07.07

05. Postgraduate Diploma (PGDip) in Library and Information Science (PGLIS)
Full Details in EnglishClick_Here
Application FormClick_Here
Closing Date2022.07.07